Hoppa till innehållet


Boktips!

Bra scoo­ter böc­ker av kva­lité är säll­synta nuför­ti­den, men nu har “Lam­bretta Factory i Spa­nien” pre­cis anlänt, som ett bevis på hur bra det blir om job­bet utförs av de som har stor pas­sion för Lambretta.

image

Boken är tryckt i endast 1500 exem­plar och kan bestäl­las från www​.scoo​ter​pro​ducts​.com

Postad i Senaste nytt.


Casa Lambretta katalog 2015

Postad i Senaste nytt.


Eurolambretta 2015

Hej Lam­bret­tis­ter!

Nu är det hög tid att anmäla sig till 2015 års begi­ven­het och träf­fas och umgås med lika­sin­nade kam­ra­ter från hela Europa.

Euro­lam­bretta 2015 hålls i Eben­see, Öster­rike 12–14 juni och är det 26:e i ordningen.

Infor­ma­tion och föranmälan.

Postad i Senaste nytt.


Utställning MC-Collection 6/3–13/4

LAMBRETTA CLUB STOCKHOLMEN LIVSTIL

image

Klub­bens med­lem­mar har alla en för­kär­lek till ita­li­ensk design. I deras tycke är Lam­bret­tan det opti­mala for­do­net. Med stil och ele­gans ska­pa­des de tid­lösa klas­siska lin­jerna. Utställ­ningen visar ett axplock av scoot­rar från 1950– och 60– talen. Några är reno­ve­rade, andra har patina, men alla deras lam­bret­tor har det gemen­samt att de vår­das med den kom­pro­misslösa nog­grann­het som bara en sann entu­si­ast kan uppbringa.

Postad i Senaste nytt.


Eurolambretta 2014 Schweiz

Hej Lam­bret­tis­ter!

Nu är det hög tid att anmäla sig till 2014 års begi­ven­het och träf­fas och umgås med lika­sin­nade kam­ra­ter från hela Europa.

Årets Euro­lam­bretta hålls i Davos, Schweiz 27–29 juni och är det 25:e i ordningen.

Infor­ma­tion och föranmälan.

Läs mer om träf­fen i pdf här.
Euroflyer

Åter­kom­mer med upp­da­te­rad infor­ma­tion.
Lam­bretta Club Schweiz på Face­book.
Senaste nytt om Euro­lam­bretta 2014 finns också på sepa­rat Face­book sida.

Postad i Senaste nytt.


Kapellskär — Åland

image

Postad i Senaste nytt.


Scooterpremiär Stockholm

image

Postad i Senaste nytt.


Anmälan till Euro Lambretta 2013

Hej alla Lambrettister,

Nu är det dags att anmäla sig till nästa års begi­ven­het i södra Frank­rike. Och vi räk­nar med tre full­ma­tade dagar,  7–9/6.
Lång väg är det att ta sig dit, men utma­ningar är ju till för att övervinnas.

Ett bekvämt alter­na­tiv kan vara tyska järn­vä­gens bil­tåg (DB Auto­zug) som bl.a har “övernatten”-transport till Nar­bonne som lig­ger ca 18 mil väs­ter om Avignon.

Peter Sund­feldt i Göte­borg job­bar på den iden och har utver­kat viss rabat­te­ring.
Man kan även åka “halv­vägs” till Lör­rach vid Basel, men då åter­står ändå två dags­re­sor (ca 500 km) till Avignon.

Eller med en låg­pris­f­light till för­slagsvis Mar­seille eller Nimes (ca 90 resp. 45 km från Avig­non), fast då blir det ju inte så myc­ket tvåhjulsåkning .….

Själva grun­di­den är natur­ligt­vis att köra sko­ter hela vägen, vem nap­par på den utmaningen … ?

Oav­sett hur, hop­pas jag på stort del­ta­gande och många häf­tiga upp­le­vel­ser till­sam­mans med 1000 Lam­bret­tis­ter från en mängd länder.

Ame­ri­ka­narna och Austra­li­en­sarna har ju fak­tiskt en ännu längre resa att avverka!
Fast å andra sidan kör de ju knap­past hela vägen på två hjul.
Men kom­mer till Avig­non det gör de.

Bo Mar­tin

 

For­mell anmä­lan sker via Bosse. Och anmäl­nings­av­gif­ten på 850 SEK ska vara inbe­tald senast 8/3.

Så se till att pla­nera in detta i kalen­dern.  Vi hop­pas på bra upp­slut­ning detta år igen. och ju fler vi är tillsammans…..

Om du vill delta så kon­takta Bo Mar­tin helst före 10 feb­ru­ari eftersom han måste med­dela pre­li­mi­närt del­ta­garan­tal från Sverige.

Du kan också fylla i anmälningsblanketten.

Bin­dande anmä­lan och inbe­tal­ning SEK 850:- skall beta­las till Bo Mar­tin senast 8 mars.
Skill­na­der mel­lan € och SEK regle­ras senare av Bo Martin.

Euro­lam­bretta Inbjudan

Anmäl­nings­blan­kett

 

 

 

Postad i Senaste nytt.


Scooterns dag 2012 i Stockholm

 

Alla scoo­te­ris­ter är väl­komna. Gamla, nya, ita­li­enska, kore­anska, japanska, svenska, auto­mat eller manu­ell, plast eller plåt.

Vi sam­las på NYTORGET på Söder­malm kl 11:00.

Gemen­sam avfärd & kortege

Tips­runda på Skepp­s­hol­men
Äta, fika på Loch & Quay,
Skepps­bron, Tull­hus 2
Gamla Stan
Arran­gö­rer: Stock­holms Scooterister

På kväl­len:
Club 5:15 på Loch & Quay
Skepps­bron, Tull­hus 2
kl. 21 — 01
Arr. Stock­holm Mod SC, DJ line up to be anounced!

Face­book event: http://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​2​3​5​0​1​5​3​4​9​9​5​5073/

Postad i Senaste nytt.


Scooterpremiär Stockholm 2012-05-05

Alla scoo­terå­kare är väl­komna till den tra­di­tio­nella Scoo­ter­pre­miä­ren i Stock­holm.
– Sam­ling kl.11:00 vid SJÖHISTORISKA MUSEETS PARKERING
– Kor­te­geåk­ning genom stan.
– Upp­ställ­ning på SKEPPSBRON, ca 13:00 vid Loch & Quay. Fika, lite smått att äta. DJ.
– På kväl­len gemen­sam fest med live­band och DJ´s på LOCH & QUAY
På scen: Cras­h­bars!
DJ´s Ron­nie Gave­lin (Blacksmiths Scoo­ter Club Eskilstuna); Tai­lor Bob (Lam­bretta Club Sthlm); Simply Sven (Stock­holm Mod SC) with DJ Scot James
Arr: Stock­holm Scooterists

Postad i Senaste nytt.